صاحبخانه ستاره قرمزها او را از خانه اش بیرون کرد!

صاحبخانه ستاره قرمزها او را از خانه اش بیرون کرد!
مالک منزل استیجاری ستاره سوئدی شیاطین سرخ از او خواست که ملکش را تخلیه کند.

صاحبخانه ستاره قرمزها او را از خانه اش بیرون کرد!