شکست توافق هسته ای عامل آشوب بین المللی سیاسی

شکست توافق هسته ای عامل آشوب بین المللی سیاسی
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: شکست توافق هسته ای بی شک اعتبار سیاسی و شأن بین المللی آمریکا را در این محیط پرآشوب بین المللی سیاسی تضعیف می کند.

شکست توافق هسته ای عامل آشوب بین المللی سیاسی