شور حسینی

شور حسینی
آن زمان که در محشر خدا بگوید چه داشتی، حسین سر بلند کند و بگوید حساب شد مهمان من است.

شور حسینی