شوخی های ملی پوشان، همان همیشگی / بازگشت سردار به تمرینات تیم ملی

شوخی های ملی پوشان، همان همیشگی / بازگشت سردار به تمرینات تیم ملی
بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی به سنت همیشه پیش از آغاز رسمی تمرین با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت بازیکن خطاکار را جریمه کردند.

شوخی های ملی پوشان، همان همیشگی / بازگشت سردار به تمرینات تیم ملی