شهر شکستنی!

شهر شکستنی!
در شهری که تقریبا در تمام خانه های آن قفسه های ظروف شکستنی چیده شده، باید با احتیاط حرکت کرد. واقعا بچه های لالجین چطور در محوطه حیاط یا اتاق ها بازی می کنند، بی آنکه فریاد مادر را بلند نکنند و ظرفی را نشکنند؟

شهر شکستنی!