شهرفرنگ/معنا و چیستی سینمای ملی

شهرفرنگ/معنا و چیستی سینمای ملی
سینمای ملی مفهوم تجلی فرهنگ، هنر و اندیشه های یک کشور را در خود دارد، با این وصف سینمای ملی ما چه ویژگی هایی دارد؟

شهرفرنگ/معنا و چیستی سینمای ملی