شناسایی 11 باند تکدی گری در یک هفته

شناسایی 11 باند تکدی گری در یک هفته
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: 90 درصد باندهای تکدی گری از کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان و همچنین شهرستان ها و حتی روستاهای کشور هستند.

شناسایی 11 باند تکدی گری در یک هفته