شناسایی گوشی های قاچاق

شناسایی گوشی های قاچاق
طرح رجیستری طرحی است که قرار است با شناسنامه دار کردن گوشی های تلفن همراه ، مانع ورود گوشیهای قاچاق به کشور شود.

شناسایی گوشی های قاچاق