شناسایی و دستگیری 206 مواد فروش در تهران

شناسایی و دستگیری 206 مواد فروش در تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری 206 مواد فروش در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

شناسایی و دستگیری 206 مواد فروش در تهران