شماره گذاری خودروهای پر مصرف ممنوع شد

شماره گذاری خودروهای پر مصرف ممنوع شد
پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری چند خودروی داخلی پرمصرف را متوقف کرد.

شماره گذاری خودروهای پر مصرف ممنوع شد