شماره تلفنی برای شکایت از مراکز بهداشتی و درمانی

شماره تلفنی برای شکایت از مراکز بهداشتی و درمانی
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: شماره تلفن 190 به طور 24 ساعته آماده دریافت انتقادها، پیشنهادها و شکایت های هموطنان در خصوص مراکز بهداشتی و درمانی است.

شماره تلفنی برای شکایت از مراکز بهداشتی و درمانی