ششمین سالگرد درگذشت مرحوم بابک معصومی برگزار شد

ششمین سالگرد درگذشت مرحوم بابک معصومی برگزار شد
مراسم ششمین سالگرد درگذشت مرحوم بابک معصومی در کرج برگزار شد.

ششمین سالگرد درگذشت مرحوم بابک معصومی برگزار شد