شروط وزارت راه برای به جریان افتادن پرونده پدیده شاندیز

شروط وزارت راه برای به جریان افتادن پرونده پدیده شاندیز
شورایعالی شهرسازی و معماری با تعیین تکلیف ساخت و سازهای خلاف پروژه پدیده شاندیز در صورت تحقق سه شرط، موافقت کرد.

شروط وزارت راه برای به جریان افتادن پرونده پدیده شاندیز