شرط حضور مهدی طارمی در اردوی پرسپولیس

شرط حضور مهدی طارمی در اردوی پرسپولیس
حضور مهاجم محروم پرسولیس در ادوی سرخپوشان در مسقط عمان به نظر سرمربی این تیم بستگی دارد.

شرط حضور مهدی طارمی در اردوی پرسپولیس