شرح آنچه در فرودگاه تبریز گذشت؛ از فحاشی و هتاکی تا برنامه برای کتک زدن بازیکنان!

شرح آنچه در فرودگاه تبریز گذشت؛ از فحاشی و هتاکی تا برنامه برای کتک زدن بازیکنان!
سایت باشگاه پرسپولیس نوشت که این تیم برای ۹۰ دقیقه در فرودگاه تبریز حبس شد و دلیل این مساله حمله و توهین تماشاگران تبریزی در فرودگاه بود.

شرح آنچه در فرودگاه تبریز گذشت؛ از فحاشی و هتاکی تا برنامه برای کتک زدن بازیکنان!