شانس استقلالی شدن این بمب تکنیکی بیشتر از پرسپولیسی شدنش است!

شانس استقلالی شدن این بمب تکنیکی بیشتر از پرسپولیسی شدنش است!
شنیده میشود داریوش شجاعیان از استقلال تهران هم پیشنهاد دارد

شانس استقلالی شدن این بمب تکنیکی بیشتر از پرسپولیسی شدنش است!