شادی ایران در جشن ولایت

شادی ایران در جشن ولایت
میهن اسلامی در روز عید سعید غدیر؛ عید ولایت و امامت؛ سراسر نور و سرور است.

شادی ایران در جشن ولایت