سین مثل سردشت

سین مثل سردشت
صدای نفس با بوی خردل؛ سی سال است که در این مرز و بوم شنیده می شود.

سین مثل سردشت