سیف: «صیاد» اعتبار را به چک باز می گرداند

سیف: «صیاد» اعتبار را به چک باز می گرداند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سامانه «صیاد» از ابتدای درخواست دسته چک تا مرحله نقد شدن، آن را تحت نظارت قرار داده و مشکلات مربوط را برطرف خواهد کرد.

سیف: «صیاد» اعتبار را به چک باز می گرداند