سکوت معنا دار جهان در برابر جنایت جدید طالبان

سکوت معنا دار جهان در برابر جنایت جدید طالبان
اهالی روستای « میرزا اولنگ» افغانستان از کشتار و جنایتی که نیروهای طالبان در دیارشان مرتکب شده اند می گویند.

سکوت معنا دار جهان در برابر جنایت جدید طالبان