سه درصد هتل های کشور 5 ستاره اند

سه درصد هتل های کشور 5 ستاره اند
فقط سه درصد هتل های کشور پنج ستاره هستند.

سه درصد هتل های کشور 5 ستاره اند