سمینار 25 سال همکاری ایران و روسیه

سمینار 25 سال همکاری ایران و روسیه
سمینار بین المللی 25 سال همکاری ایران و روسیه در زمینه بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته ای در مسکو آغاز شد.

سمینار 25 سال همکاری ایران و روسیه