سفر هیئت اقتصادی ایران به اوکراین

سفر هیئت اقتصادی ایران به اوکراین
هیئت اقتصادی 30 نفره ایران امروز دوشنبه راهی اوکراین شد تا مذاکرات اقتصادی میان دو کشور پیگیری شود.

سفر هیئت اقتصادی ایران به اوکراین