سفر استانی روحانی به سیستان و بلوچستان

سفر استانی روحانی به سیستان و بلوچستان
سفرهای استانی دولت دوازدهم از فردا آغاز می شود.

سفر استانی روحانی به سیستان و بلوچستان