سرعت فرسایش خاک در ایران 3 برابر کشورهای آسیایی

سرعت فرسایش خاک در ایران 3 برابر کشورهای آسیایی
رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری گفت: سالانه 2 میلیارد تن از خاک حاصلخیز کشور بر اثر فرسایش از دسترس خارج می شود.

سرعت فرسایش خاک در ایران 3 برابر کشورهای آسیایی