سردرگمی پرسپولیسی‌ها برای کمک به باشگاه

سردرگمی پرسپولیسی‌ها برای کمک به باشگاه
طرفداران پرسپولیس برای آن که به باشگاه محبوب شان کمک کنند، حسابی دچار سردرگمی شده اند.

سردرگمی پرسپولیسی‌ها برای کمک به باشگاه