سردار اشتری: وضعیت امنیت پایتخت مطلوب است

سردار اشتری: وضعیت امنیت پایتخت مطلوب است
فرمانده نیروی انتظامی وضعیت امنیتی تهران را مطلوب و مناسب ارزیابی کرد.

سردار اشتری: وضعیت امنیت پایتخت مطلوب است