سردار آزمون از طارمی جلو زد/ فاصله یک گله ستاره ایرانی با صدر جدول

سردار آزمون از طارمی جلو زد/ فاصله یک گله ستاره ایرانی با صدر جدول
سردار آزمون موفق شد تا با موقعیت شناسی خود دو گل برابر سوریه به ثمر برساند.

سردار آزمون از طارمی جلو زد/ فاصله یک گله ستاره ایرانی با صدر جدول