سخنرانی روحانی در سازمان ملل متحد، امشب

سخنرانی روحانی در سازمان ملل متحد، امشب
رئیس جمهور، امشب در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی و سپس با شرکت در یک نشست خبری نیویورک را به مقصد تهران ترک می کند.

سخنرانی روحانی در سازمان ملل متحد، امشب