سخنان وزیر نیرو درباره قیمت ها در سال آینده

سخنان وزیر نیرو درباره قیمت ها در سال آینده
وزير نيرو گفت: اين وزارتخانه درباره قيمت آب و برق در چارچوب قانون عمل مي كند و براساس بودجه 96 كه به تصويب مجلس رسيد تعرفه هاي آب و برق در سال آينده افزايش پيدا نمي كند.

سخنان وزیر نیرو درباره قیمت ها در سال آینده