سخنان معنی دار ظریف در برلین

سخنان معنی دار ظریف در برلین
وزیر امور خارجه کشورمان در جمع مقامات و وزرای خارجه کشورهای اروپایی تصریح کرد: اروپا نمی تواند با هزینه دیگران به دنبال پیروزی باشد.

سخنان معنی دار ظریف در برلین