سخنان مخالفان و موافقان علی ربیعی

سخنان مخالفان و موافقان علی ربیعی
نمایندگان موافق و مخالف معرفی علی ربیعی به عنوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه دوازدهم دیدگاه های خود را بیان کردند.

سخنان مخالفان و موافقان علی ربیعی