ستاره آبی‌پوشان تا 4 سال دیگر تمدید کرد!

ستاره آبی‌پوشان تا 4 سال دیگر تمدید کرد!
ستاره آبی‌ها قرارداد خود را تا 4 سال دیگر تمدید کرد.

ستاره آبی‌پوشان تا 4 سال دیگر تمدید کرد!