سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی

سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی
جهانگیری گفت: سال گذشته مجموع درآمدهای نفتی 73 هزار میلیارد تومان بود؛ در حالیکه درآمدهای مالیاتی و گمرکی از 113 هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی