سالمندان پایتخت در دورهمی سالانه

سالمندان پایتخت در دورهمی سالانه
سالمندان گنجینه‌های ارزشمند جامعه محسوب می شوند. شماری از سالمندان پایتخت گردهم آمدند تا روز جهانی سالمند را گرامی بدارند.

سالمندان پایتخت در دورهمی سالانه