سازندگان به نوسازي بافت فرسوده علاقه ندارند

سازندگان به نوسازي بافت فرسوده علاقه ندارند
وزير راه و شهرسازي گفت:‌ از شرکت‌هايي که عادت داشتند در بيرون شهر ساخت و ساز کنند مي‌خواهيم بيايند در بافت و صدها نفر که داراي خرده مالکي هستند درگير شوند. معلوم است اين شرکت‌ها توان اين کار را ندارند.

سازندگان به نوسازي بافت فرسوده علاقه ندارند