سازمان ملل از تداوم اشغالگری صهیونیست ها نگران شد!

سازمان ملل از تداوم اشغالگری صهیونیست ها نگران شد!
با وجود ادامه اشغالگری صهیونیست ها در فلسطین و ساخت شهرک های مسکونی در زمین های فلسطینیان، سازمان ملل همچنان روند نادیده گرفتن و چشم پوشی بر این تجاوزگری ها را ادامه می دهد و نهایتا به یک ابراز نگرانی شفاهی از سوی یک مقام نه چندان بلندپایه بسنده می کند.

سازمان ملل از تداوم اشغالگری صهیونیست ها نگران شد!