زیباترین سالن ترمینالی کشور افتتاح شد

زیباترین سالن ترمینالی کشور افتتاح شد
شهردار تهران با تمجید از معماری ایستگاه مترو فرودگاه امام (ره) گفت: این ایستگاه، زیباترین سالن ترمینالی کشور خواهد بود.

زیباترین سالن ترمینالی کشور افتتاح شد