زمان واریز یارانه نقدی شهریور

زمان واریز یارانه نقدی شهریور
یارانه نقدی شهریورماه بامداد یکشنبه ۲۶ شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

زمان واریز یارانه نقدی شهریور