زخمی شدن 292 فلسطینی در درگیری های جمعه خشم

زخمی شدن 292 فلسطینی در درگیری های جمعه خشم
در درگیری های دیروز جمعه خشم 292 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن و مرز نوار غزه زخمی شدند.

زخمی شدن 292 فلسطینی در درگیری های جمعه خشم