ریشه تروریست ها از عرسال و فلیطه کنده شد

ریشه تروریست ها از عرسال و فلیطه کنده شد
اتاق عمليات مقاومت اسلامي از پايان عمليات پاكسازي مناطق اطراف شهر عرسال و فليطه از تروريست ها خبر داد.

ریشه تروریست ها از عرسال و فلیطه کنده شد