رویکرد شرکت های دانش بنیان در 10 سال آینده

رویکرد شرکت های دانش بنیان در 10 سال آینده
معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به سهم 1 تا 2 درصدی شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور از دو رویکرد جذب سرمایه و تبدیل مسائل کشور به بازار، برای ارتقای این شرکتها تا 10 سال آینده خبر داد.

رویکرد شرکت های دانش بنیان در 10 سال آینده