رونمایی از کتاب «پزشک پرواز»

رونمایی از کتاب «پزشک پرواز»
مراسم رونمایی از کتاب”پزشک پرواز” در حوزه هنری برگزار شد.

رونمایی از کتاب «پزشک پرواز»