رونمایی از نرم افزار جامع باشگاه خبرنگاران بسیج

رونمایی از نرم افزار جامع باشگاه خبرنگاران بسیج
از نرم افزار جامع باشگاه خبرنگاران بسیج ، بعنوان کامل ترین نرم افزار خبرنگار شهروند رونمایی شد.

رونمایی از نرم افزار جامع باشگاه خبرنگاران بسیج