روند کار بانک ها در مناطق زلزله زده مطلوب و قابل قبول نیست

روند کار بانک ها در مناطق زلزله زده مطلوب و قابل قبول نیست
مهدیان معاون بنیاد مسکن و بازوند استاندار کرمانشاه با بیان اینکه روند کار بانک ها در مناطق زلزله زده مطلوب نیست خواستار سرعت عمل بیشتر بانک ها شدند.

روند کار بانک ها در مناطق زلزله زده مطلوب و قابل قبول نیست