روسیه: ائتلاف از کشته شدن غیرنظامیان جلوگیری کند

روسیه: ائتلاف از کشته شدن غیرنظامیان جلوگیری کند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: از ائتلاف بین المللی به فرماندهی آمریکا می خواهیم تا بر نابود کردن تروریست ها متمرکز شود.

روسیه: ائتلاف از کشته شدن غیرنظامیان جلوگیری کند