روسای 9 دانشگاه انتخاب شدند

روسای 9 دانشگاه انتخاب شدند
در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، روسای 9 دانشگاه انتخاب شدند.

روسای 9 دانشگاه انتخاب شدند