روحانی در نیویورک به روایت تصویر

روحانی در نیویورک به روایت تصویر
رئیس جمهوری کشورمان در راس هیئتی متشکل از برخی اعضای کابینه جهت حضور در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیوریورک سفر کرده است.

روحانی در نیویورک به روایت تصویر