روباه ترکمن، همراه دانشجویان ایران

روباه ترکمن، همراه دانشجویان ایران
دانشجویان ورزشکار ایرانی با نماد “روباه ترکمن” در یونیورسیاد 2017 تایوان شرکت می کنند.

روباه ترکمن، همراه دانشجویان ایران