ركوردشكنی حسينی باعث پيشرفت همه ما می‌شود

ركوردشكنی حسينی باعث پيشرفت همه ما می‌شود
ركورد عليرضا بيرانوند توسط سيدحسين حسيني دروازه‌بان جوان استقلال شكسته شد.

ركوردشكنی حسينی باعث پيشرفت همه ما می‌شود